Trailmap on osoitteessa trailmap.fi ja blog.trailmap.fi toimiva tietopalvelu jota kehittää ja ylläpitää Markus Suomi (markus.r.suomi (miuku) gmail.com), jäljempänä "Kehittäjä". Trailmap tarjoaa valikoiman karttoja ja lisäksi toiminnallisuuksia reittijälkien katsomiseen kartalla ja uusien reittien luomiseen. Trailmap on kaikille avoin ja maksuton, eikä sen käyttö vaadi rekisteröitymistä.

Trailmapin käyttäjän tulee lukea huolellisesti nämä käyttöehdot. Käyttämällä Trailmap-palvelua käyttäjä ilmoittaa lukeneensa käyttöehdot ja hyväksyvänsä ne itseään sitoviksi. Palvelun kehittäjä voi koska tahansa muuttaa näitä käyttöehtoja. Muutokset astuvat voimaan heti, kun ne on toteutettu.

1. Kehittäjän vastuu

Trailmap-palvelu ja sen sisältö esitetään sellaisena kuin se on ja käyttäjä käyttää Trailmap-palvelua omalla vastuullaan. Kehittäjä ei vastaa Trailmap-palvelun tai sen sisältämien tietojen sisällöstä, oikeellisuudesta, täsmällisyydestä tai luotettavuudesta eikä niiden soveltuvuudesta tai sopivuudesta tiettyyn tarkoitukseen.

Kehittäjä voi ottaa Trailmap-palvelun tai sen osan pois käytöstä esimerkiksi huoltotöiden, päivitysten, teknisten ongelmien tai muiden syiden vuoksi. Kehittäjä voi koska tahansa muuttaa palvelua tai sen sisältöä, estää pääsyn niihin tai lopettaa Trailmap-palvelun. Kehittäjä pyrkii mahdollisuuksien mukaan tiedottamaan Trailmap-palvelua koskevista muutoksista ja käyttökatkoista käyttäjälle etukäteen Trailmap-palvelun sivuilla tai muulla sopivalla tavalla. Muutokset astuvat voimaan heti, kun ne on toteutettu.

Kehittäjä ei vastaa Trailmap-palvelun tai sen sisällön käytöstä tai käytön estymisestä aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista.

2. Käyttäjän vastuu

Käyttäjä on velvollinen käyttämään Trailmap-palvelua näiden käyttöehtojen sekä sovellettavien lakien ja säädösten mukaisesti.

Trailmap-palvelun muu kuin tavanomaisiin tarkoituksiin ja tavanomaisilla sovelluksilla tai laitteilla tapahtuva käyttö on kielletty. Esimerkiksi Trailmap-sovelluksen sisällön laajamittainen tallentaminen toisella sovelluksella tai muu Trailmap-sovelluksen toimintaa häiritsevä käyttö on kielletty. Mikäli Trailmap-sovelluksen häiritsevää käyttöä esiintyy, suljetaan palvelun käyttö kyseiseltä käyttäjältä kokonaan.

Käyttäjä vastaa Trailmap-palvelun tai sen sisällön käytöstä Kehittäjälle tai kolmannelle osapuolelle aiheutuvista vahingoista täysimääräisesti.

3. Immateriaalioikeudet

Trailmap-palveluun liittyvät oikeudet mukaan lukien tekijänoikeudet ja muut immateriaalioikeudet kuuluvat Kehittäjälle. Käyttäjällä ei ole oikeutta saattaa Trailmap-palvelua tai sen karttaa tai muuta osaa yleisön saataville levittämällä, esittämällä tai näyttämällä se julkisesti eikä myöskään tallentaa tai valmistaa siitä kappaleita ilman Kehittäjän etukäteen antamaa lupaa.

Käyttäjällä on lisäksi oikeus kopioida, tallentaa ja tulostaa Trailmap-palvelusta tekijänoikeuslaissa (404/1961) tarkoitettua yksityistä käyttöä varten sekä opinnäytetyötä varten yksittäisiä karttoja. Käyttäjällä on oikeus sijoittaa omille verkkosivuilleen linkki Trailmap-palvelun pää- tai alasivulle. Linkin yhteydessä pitää näkyä Trailmap-nimi. Linkin kautta Trailmap-sovelluksen tulee aueta selaimen tyhjään ikkunaan ilman kehyksiä. Muunlainen linkittäminen on kielletty.

4. Linkit ulkopuolisten ylläpitämille sivuille

Trailmap-palvelussa voi olla linkkejä ulkopuolisten ylläpitämille sivuille. Kehittäjä ei vastaa muiden ylläpitämien sivujen sisällöstä eikä kyseessä olevilla sivuilla käsiteltävien henkilötietojen käsittelyn lainmukaisuudesta.

5. Sovellettava laki ja erimielisyyksien ratkaisu

Trailmap-palveluun ja sen käyttöön sovelletaan Suomen lakia lukuun ottamatta lainvalintasäännöksiä.

Trailmap-palvelun käyttöä koskevat erimielisyydet pyritään ensisijaisesti ratkaisemaan Kehittäjän ja Trailmap-palvelun käyttäjän välillä neuvotteluteitse. Jos erimielisyyttä ei saada neuvotteluteitse ratkaistua, riidan ratkaisee ensimmäisenä oikeusasteena Helsingin käräjäoikeus.